Photo animal
Photo mask
Odprti smo:
April - september od 9:00 do 19:00
Izjava o varstvu in obdelavi osebnih podatkov ter namen videonadzora

Ta politika varstva zasebnosti in uporabe piškotkov velja za vse uporabnike spletnega mesta Javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana in njegovih podstrani ter začne veljati na datum, ko ste prvič uporabili spletno mesto. 

Uporabnik   je   vsaka   pravna   ali   fizična   oseba,  ki   uporablja   oziroma   obišče   spletno   mesto www.zoo.si oz. zoo.si, v nadaljevanju »uporabnik«. Ponudnik je Živalski vrt Ljubljana, v nadaljevanju »ponudnik«.

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da se strinja s to politiko varstva zasebnosti in piškotkov. Uporabnik se z nadaljnjo uporabo spletnega mesta strinja s spremembami.


I - VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

V Javnem zavodu Živalski vrt Ljubljana bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za navedene namene. Vaše osebne podatke bomo skrbno varovali v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Pripadajo vam vse pravice v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (»GDPR«) in veljavno zakonodajo, ne glede na to, ali so pravice opredeljene v tej izjavi.


Kadarkoli pa lahko zahtevate: popravek svojih osebnih podatkov, trajen izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas ter izvoz (pravica do prenosljivosti) in vpogled do osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas. Prav tako vam pripadajo pravica do omejitve obdelave, pravica do obveščanja v zvezi s popravkom, izbrisom ali omejitvijo obdelave in pravica do ugovora. Svoje pravice lahko uveljavite s posredovanjem pisne zahteve na naslov

info.op.hladin@siol.net, pri morebitnem uresničevanju pravice pa niste dolžni določiti ali poimenovati, katero pravico uresničujete.


1.   Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno s temi pravili, je:


ZOO Ljubljana


Večna pot 70


1000 Ljubljana


elektronski naslov: info@zoo.si

telefonska številka: +386 (1) 2442 1822.   Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Javnem zavodu Živalski vrt Ljubljana je dosegljiva na e- naslovu info.op.hladin@siol.net.


3.   Obdelovalec osebnih podatkov

Obdelovalec osebnih podatkov Javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana je SONCE.NET DIGITALNI MARKETING D.O.O., Šmartinska cesta 106, Ljubljana, 1000 Ljubljana. Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov sta medsebojna razmerja in obveznosti opredelila in uredila s pisno pogodbo. 


4.   Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam ali v tretje države

Javni zavod Živalski vrt Ljubljana zbranih osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam ali v tretje države. Javni zavod Živalski vrt Ljubljana za pošiljanje e-novic uporablja spletno platformo MailChimp, na kateri so shranjeni osebni podatki posameznikov za namen pošiljanja novic. Spletna platforma MailChimp zagotavlja spoštovanje zahtev iz Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679), poleg tega je pridobila certifikat skladnosti z zasebnim ščitom EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework). Splošni pogoji uporabe in Politika zasebnosti platform MailChimp so dostopni tukaj: https://mailchimp.com/legal/privacy/.


5.   Vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave

Javni zavod Živalski vrt Ljubljana obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi privolitve ali na podlagi sklenjene pogodbe (Splošni pogoji nakupa letnih vstopnic in storitev v Javnem zavodu Živalski vrt Ljubljana).


                5.1. Obdelava na podlagi privolitve

               Javni zavod Živalski vrt Ljubljana na podlagi privolitve obdeluje osebne podatke posameznikov (zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje) za namene pošiljanja e-novic, npr. obveščanja o programih za otroke in ostale starostne skupine, o dogodkih, otvoritvah, novostih, informacijah o živalih, prodajnem programu, o strokovnih predavanjih, izobraževanjih in delavnicah, o razstavah, s foto in video podlago...


               Navedena obvestila se pošiljajo preko elektronske pošte, ki jo je posameznik navedel ob podaji privolitve pri prijavi na e-obveščanje. Za ta namen Javni zavod Živalski vrt Ljubljana od posameznika zbira in obdeluje osebne podatke, o katerih je obveščen ob podaji privolitve. Posameznik lahko podano privolitev kadarkoli prekliče na način, ki je opredeljen v uvodu sklopa “Varstvo osebnih podatkov”.


6.   Ukrepi za varovanje osebnih podatkov

Javni zavod Živalski vrt Ljubljana za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke in ukrepe, bodisi sam na podlagi internih aktov, bodisi preko svojih pogodbenih partnerjev.


7.   Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo do izpolnitve namena oziroma do preklica dane privolitve posameznika. 


8.   Pravice posameznika

Posameznik lahko privolitev kadarkoli prekliče, poleg tega pa ima pravico zahtevati vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov Javni zavod Živalski vrt Ljubljana, Večna pot 70, 1000 Ljubljana ali preko elektronskega naslova info@zoo.si. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi ugovor v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.

Posameznik pa lahko pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.


9.   Ravnanje v primeru kršitev

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov bo Javni zavod Živalski vrt Ljubljana oziroma pooblaščena oseba brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v 72 urah po seznanitvi s kršitvijo, o kršitvi obvestil Informacijskega pooblaščenca, razen če ni verjetno, da bi bile s kršitvijo varstva osebnih podatkov ogrožene pravice in svoboščine posameznikov.

V primeru verjetnosti, da bo kršitev varstva osebnih podatkov povzročila veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo, bo Javni zavod Živalski vrt Ljubljana oziroma pooblaščena oseba brez nepotrebnega odlašanja sporočila posamezniku, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov in mu podala vse potrebne informacije skladno s 34. členom Uredbe.


10. Namen izvajanja videonadzora:


Videonadzor se izvaja z namenom izvedbe preventivnih ukrepov in odkrivanja  kaznivih dejanj, varovanja  ljudi in premoženja  na varovanem območju,  zagotavljanja varovanja  poslovnih skrivnosti in tajnih podatkov in zagotavljanja varnosti zaposlenih, ker zaradi narave dela obstaja  možnost  ogrožanja zaposlenih ter zagotavljanja  nadzora vstopa  in izstopa.  Pravna podlaga za obdelavo  osebnih podatkov: točka (f) prvega odstavka 6. člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR}. Osebni podatki niso predmet nadaljnje obdelave  in se ne posredujejo v tretje države.
 
Upravljalec vodi evidenco dejavnosti obdelave  osebnih podatkov posnetkov videonadzora, liz katere so razvidni vrste osebnih podatkov in nameni  njihove obdelave

(posnetek posameznika - slika,  podatek o lokaciji, datum in čas posnetka, čas vstopa  in izstopa oz. gibanja v nadzorovanem območju],

Videonadzor omogoča spremljanje dogajanja v živo.

Uporabniki osebnih  podatkov so pooblaščene osebe upravljavcev v skladu z internimi akti upravljavcev.  Upravljavci lahko vase osebne  podatke  posredujejo tudi tretjim osebam (npr. pristojnim državnim organom), če taksno obveznost posredovanja oz. razkritja nalaga zakon.

Z videonadzorom zbrani osebni podatki se hranijo v skladu z ZVOP-2, največ do štiri dni. Upravljavci vase osebne  podatke hranijo in varujejo na način, da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij  podatkov nepooblaščenim osebam.  Upravljavci lahko hranijo vase osebne podatke tudi dlje, če jih ne smejo izbrisati zaradi zakonskih, regulatornih ali tehničnih  razlogov.

 
Posamezniki imajo pri upravljalcu  pravico:

- do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki,

- do popravka oz. dopolnitve netočnih osebnih  podatkov, brez nepotrebnega odlašanja,

- do izbrisa osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, če velja kateri od pogojev  17. člena Splošne uredbe EU  o varstvu  podatkov.

- do omejitve obdelave osebnih  podatkov,  če velja  kateri od pogojev 18. člena splošne  uredbe EU o varstvu  podatkov,

- do ugovora zoper obdelavo  osebnih  podatkov na podlagi  razlogov,  povezanih z njegovim  posebnim  položajem,

- do prenosljivosti podatkov,

 
Ce menite, da upravljavec vase zahteve ni ustrezno obravnaval, se lahko pritožite pri upravljavcu v 15 dneh.  Prav tako pa se lahko pritožite pri informacijskem pooblaščencu  (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana).